HĐND các phường - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 5
  • numberArticle - 5
  • numberRelation - 0

Thường trực Hội đồng nhân dân phường Đông Lương

Ông Nguyễn Lê Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài  - Phó Chủ tịch HĐND phường  

]]>

Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn