Văn bản HĐND phường - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 5
  • numberArticle - 5
  • numberRelation - 0

Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

 

File g?i k�m:

- VanBanGoc_Hien phap 2013.pdf

]]>

Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn