Các ban HĐND thành phố - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 5
  • numberArticle - 5
  • numberRelation - 0

Các ban HĐND thành phố

 

Các Ban HĐND thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 

* Ban Kinh tế - Xã hội 

- Trưởng ban: Ông Lê Hải Đăng - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy 

- Phó ban chuyên trách: Ông Hồ Sỹ An

 * Ban Pháp chế 

- Trưởng ban: Ông Trần Thanh Tiến - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

- Phó ban chuyên trách: Bà Phan Thị Hà

]]>

Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn