Chi tiết tin - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

TÀI LIỆU, VB LẤY Ý KIẾN

Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020, Nghị quyết kế hoạch phân bổ vốn XDCB năm 2020

14:18, Thứ Hai, 5-9-2022

Ngày 26/11/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đặng Thị Thủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố và các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020, Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn XDCB năm 2020.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đặng Thị Thủy - Trưởng đoàn giám sát kết luận sơ bộ tại phiên làm việc

Thành viên Đoàn giám sát gồm Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc và lãnh đạo các Ban HĐND thành phố. Dự làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Phạm Thị Thu Hà - ThUV, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Thuế Khu vực Đông Hà - Cam Lộ; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Văn phòng HĐND & UBND thành phố; Lãnh đạo và công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.

Năm 2020 là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020; trên cơ sở Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020; Phòng Tài chính - Kế hoạch đã chủ động tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương cho các đơn vị, ban ngành, đoàn thể trực thuộc; phối hợp với Chi cục Thuế tham mưu nội dung tổ chức họp BCĐ thu ngân sách thành phố để triển khai nhiệm vụ thu; giao dự toán thu ngân sách đối với các doanh nghiệp trên địa bàn được phân cấp quản lý thu; tham mưu ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố; tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020, các văn bản chỉ đạo điều hành ngân sách. Đồng thời, phối hợp với ngành thuế, Trung tâm Phát triển quỹ đất triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện dự toán được giao. Tập trung tham mưu thực hiện công tác đầu tư, xử lý nợ đọng XDCB, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dự án; đã chủ động tham mưu điều chuyển nguồn vốn XDCB theo quy định. Các cơ quan quản lý dự án cơ bản đã thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, đấu thầu và GPMB.

Đối với ngành thuế, nhận định được tình hình khó khăn trong công tác thu ngân sách, ngay từ đầu năm tập trung nỗ lực, quyết liệt trong công tác thu ngân sách; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục các khó khăn, tăng thu ngân sách, tìm kiếm và khai thác các nguồn thu mới; tăng cường triển khai công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn; thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế; thành lập Đoàn liên ngành thu hồi nợ và tổ chức 02 đợt kiểm tra thu hồi tiền nợ thuế.

Đến 15/11/2020, thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 383,937 tỷ đồng, đạt 77,28% dự toán tỉnh giao và 68,95% dự toán phấn đấu của thành phố. Về công tác tham mưu điều hành chi ngân sách, ngay khi nhận định tình hình khó khăn, Phòng TCKH đã kịp thời tham mưu Công văn số 453/UBND-TCKH ngày 18/3/2020 về quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham mưu thực hiện rà soát, cắt giảm các khoản mua sắm, sửa chữa chưa cần thiết. Tổng chi cân đối ngân sách đến 15/11 thực hiện 415,125 tỷ đồng đạt 72% dự toán thành phố giao, trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 53,1% dự toán thành phố; Chi thường xuyên đạt 87,3% dự toán thành phố. Quá trình tham mưu điều hành ngân sách cơ bản theo dự toán đề ra, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ưu tiên phân bổ kinh phí phòng chống, dịch bệnh Covid - 19. Đoàn giám sát đã ghi nhận sự nỗ lực của Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ; Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban QLDA ĐTXD và các đơn vị liên quan trong thời gian vừa qua.

Tại phiên làm việc, các đơn vị và các thành viên Đoàn đã nêu rõ những khó khăn trong quá trình thực hiện: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 và một số chính sách về gia hạn nộp thuế, một số chính sách giảm thuế đã làm hụt nguồn thu NSNN trong năm 2020thu ngân sách trên địa bàn đến 15/11 đạt thấp; nhiều chỉ tiêu thu không đạt dự toán đề ra; thu từ thuế, phí, lệ phí chỉ đạt 58,5% dự toán tỉnh giao và 66,3% dự toán phấn đấu của thành phố, dự kiến hụt thu các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí là 70 tỷ đồng, nợ thuế tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2019,...Trong điều kiện khó khăn nên thành phố sử dụng toàn bộ nguồn kết dư ngân sách năm 2019 không còn nhiệm vụ chi để bù hụt thu ngân sách, nguồn dự phòng chủ yếu phân bổ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, nguồn cải cách tiền lương chủ yếu phân bổ hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết 42 của Chính phủ; phải thực hiện cắt giảm chi mua sắm, sửa chữa tài sản,...

Đối với thực hiện kế hoạch vốn xây dựng cơ bản, tỷ lệ giải ngân vốn thấp, nhiều công trình được phân bổ vốn từ đầu năm nhưng chưa giá trị giải ngân, ngoài những nguyên nhân khách quan, thì nguyên nhân chủ quan là: sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị còn thiếu chặt chẽ; năng lực của đơn vị tư vấn chưa đảm bảo, thiếu khảo sát thực tế; công tác xác nhận nguồn gốc đất đai tại một số phường còn chậm; một số người dân thiếu đồng thuận của trong công tác đền bù, GPMB,...

Kết luận sơ bộ tại phiên giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đặng Thị Thủy đề nghị các đơn vị được giám sát tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch HĐND thành phố, xem đây là những nội dung kết luận của quan trọng để tập trung thực hiện trong thời gian tới; trong đó tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu NSNN trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 15/5/2019 về tăng cường công tác quản lý thuế hoạt động nhận thầu xây dựng nhà ở tư nhân và kinh doanh vận tải tư nhân. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố; phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách; thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu giảm số dự ước hụt thu ở mức tối thiểu. Tham mưu hoàn chỉnh phương án phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế tại thành phố Đông Hà gửi UBND tỉnh phê duyệt tạo điều kiện cho thành phố chủ động, khai thác tiềm năng trong việc huy động, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

Tham mưu thắt chặt chi tiêu tháng cuối năm; tiếp tục tham mưu phương án điều hành ngân sách trong điều kiện hụt thu, đảm bảo cân đối ngân sách năm 2021; xây dựng dự toán năm 2021, cần rà soát bổ sung đầy đủ các chính sách mới, đảm bảo điều kiện cho các cơ quan đơn vị hoạt động. Tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; hướng dẫn UBND các phường sử dụng hiệu quả nguồn sự nghiệp kinh tế. Có các giải pháp theo dõi tiến độ thực hiện các công trình dự án hiệu quả. Tích cực chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo khối lượng và giải ngân nguồn vốn đã được bố trí. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đơn vị quản lý dự án; các đơn vị chủ động phối hợp để tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, thực hiện đảm bảo theo Nghị quyết của HĐND thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020, Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn XDCB năm 2020./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Các tin khác
Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn